13 feb. 2012

Tabelul functiilor uzuale din Excel

FUNCTIA
REZULTAT 
AVERAGE (x1, x2,, xn)
Media aritmetica a numerelor
m = (x1+ x  + xn) / n
SUM(x1, x2,, xn)
Suma aritmetica a numerelor
s = x1+ x  + xn
PRODUCT(x1, x2,, xn)
Produsul arimetic al numerelor  p = x1 x2   xn
MIN (x1, x2,, xn)
Minimul dintre numerele x1, x2,, xn
MAX (x1, x2,, xn)
Maximul dintre numerele x1, x2,, xn
COUNT (val1, val2,  , valn)
Numarul elementelor care contin valori numerice
COUNTA (val1, val2,  , valn)
Numarul elementelor nevide
ABS (x)
Valoarea absoluta (modulul) numarului x 
INT(x)
Partea intreaga inferiora a numarului x
FLOOR (x,n)
Partea intreaga inferioara sau superiora a numarului x
SQRT(x)
Radacina patratica a numarului x
ROUND(x,n)
Rotunjeste valoarea numarului x la n zecimale
PI()
Valoarea numarului p = 3,14159265358979
RAND()
Numar aleator uniform in intervalul (0,1)
VAR(x1, x2,, xn)
Dispersia estimata a valorilor x1, x2,, xn
D= å(xi  m)2/(n-1), unde m este media aritmetica a valorilor
STDEV(x1, x2,, xn)
Deviatia standard estimata a valorilor x1, x2,, xn (radacina patrata a dispersiei estimate)
VARP(x1, x2,, xn)
Dispersia calculata a valorilor x1, x2,, xn
D= å(xi  m)2 /n, unde m este media aritmetica a valorilor
STDEVP(x1, x2,, xn)
Deviatia standard calculata a valorilor x1, x2,, xn (radacina patrata a dispersiei calculate)
POWER(b,e)
Puterea be
MOD(a,b)
Modulo  restul impartirii numerelor intregi  a : b
AND(exp1, exp2,  , expn)
Conjunctia expresiiloe logice exp1, exp2,  , expn .
Valoarea returnata este TRUE daca fiecare expresie este TRUE, altfel este FALSE
OR(exp1, exp2,  , expn)
Disjunctia expresiilor logice exp1, exp2,  , expn .
Valoarea returnata este TRUE daca cel putin o  expresie este TRUE, altfel este FALSE
NOT(exp)
Negatia expresiei exp. Valoarea returnata este TRUE daca expresia este FALSE, altfel este FALSE
TRUE()
Valoarea returnata este constanta logica TRUE 
FALSE()
Valoarea returnata este FALSE ; intotdeauna
IF(exp, exp1, exp2)
Se evalueaza valoarea expresiei logice exp. Daca valoarea expresiei exp este TRUE, atunci functia IF returneaza valoarea specificata prin exp1, altfel returneaza  valoarea specificata prin exp2
CHOOSE(i, x1, x2,, xn)
Instructiune de ramificatie multipla. Selectarea unei valori dintr-o lista de valori, pe baza valorii unui indice i.
TODAY()
Data calendaristica curenta
NOW()
Data si ora calendaristica curenta
VLOOKUP(val, reg, k)
Cautare verticala. Se cauta o valoare in prima coloana a unei regiuni de date.Datele din aceasta coloana sunt asezate in ordine crescatoare. Se localizeaza primul element al coloanei care este mai mare sau egal cu elementul cautat. Daca elementul localizat este in linia i, valoarea returnata de functie este continutul celulei din linia i si coloana k a regiunii de date. Prima coloana are numarul de ordine 1.
HLOOKUP(va; reg, k)
Cautare orizontala. Se cauta o valoare in prima linie a unei regiuni de date. Datele din aceasta linie sunt asezate in ordine crescatoare. Se localizeaza primul element al liniei care este mai mare sau egal cu elementul cautat. Daca elementul localizat este in coloana i, valoarea returnata de functie este continutul celulei din coloana i si liniak a regiunii de date. Prima linie are numarul de ordine 1.
OFSET(baza; lin; col; i; l)
Obtinerea unei referinte la o celula sau la o regiune de celule de dimensiune specificata (i=inaltime, l=latime). Argumentul baza reprezinta o referinta la o celula fata de care se determina noua referinta. Celula pentru care se genereaza noua referinta este deplasata fata de celula de baza cu lin linii si col coloane 

Functii pentru date de tip TEXT
CODE(s)
Codul ASCII al primului caracter din sirul de caractere s (sirul de caractere s va fi delimitat de ghilimele)
CHAR(n)
Caracterul al carui cod ASCII este numarul intreg n
VALUE(s)
Valoarea numerica a sirului de caractere s
LEN(s)
Numarul de caractere din sirul de caractere s
LEFT(s ;n)
Primele n caractere din sirul de caractere s
RIGHT(s;n)
Ultimele n caractere din sirul de caractere s
MID(s,n1,n2)
Returneaza n2 caractere din sirul de caractere s incepând cu pozitia n1
REPT (s;n)
Un sir de caractere obtinut prin repetarea de n ori a sirului de caractere s
TRIM(s)
Un sir de caractere obtinut prin eliminarea tuturor spatiilor, cu exceptia spatiului care desparte cuvintele
LOWER(s)
Transforma toate literele mari din sirul s in litere mici
UPPER(s)
Transforma toate literele mici  din sirul s in litere mari
PROPER(s)
Un sir de caractere in care prima litera a fiecarui cuvânt este transformata in litera mare
CONCATENATE(s1;s2, ; sn)
Un sir de caractere obtinut prin concatenarea sirurilor s1,s2, , sn
REPLACE(s1,n1,s2,n2)
sirul de caractere obtinut prin inlocuirea in sirul s1 a n2 caractere incepând din pozitia n1 cu sirul de caractere s2

Functii financiare in Excel
FV(rate, nper, pmt, pv, type)
Valoarea viitoare (Future value) a unui imprumut intr-un moment de timp viitor, dupa efectuarea tuturor platilor, unde rate = rata dobânzii, nper = numarul de perioade, pmt = suma platita ca rata la imprumut, pv = valoarea actuala a imprumutului, type = 1 sau 0 dupa cum plata se face la inceputul perioadei sau la sfârsitul peroadei
NPER(rate, pmt, pv, fv,  type)
Number of periods - Numarul de luni, ani, zile sau alte unitati de timp necesare pentru un imprumut
PMT(rate, nper, pv, fv, type)
Payment-Suma platita periodic ca rata la imprumut
PV(rate, nper, pmt, fv, type)
Present value  Valoarea actuala a unui imprumut
RATE(nper, pmt, pv, fv,type, quess)
Rate  Rata dobânzii la un imprumut

Functii  pentru procesarea bazelor de date
DAVERAGE(db,col,crit)
Returneaza media aritmetica a valorilor din coloana col a bazei de date db care verifica criteriul crit, unde db = referinta la o regiune (domeniu) de celule care contine baza de date, col = referinta la un nume de câmp al bazei de date ( o celula din prima linie a bazei de date) prin care se acceseaza coloana utilizata de functie,crit = referinta la o regiune de celule care specifica criteriul utilizat (tabelul de conditii)
DCOUNT(db,col,crit)
Returneaza numarul celulelor cu valori numerice din coloana col a bazei de datedb care verifica citeriul crit. Argumentul col este optional. Daca acest argument este omis, functia va determina numarul tuturor celulelor bazei de date care verifica criteriul
DCOUNTA(db,col,crit)
Returneaza numarul celulelor nevide din coloana col a bazei de date db care verifica citeriul crit
DGET(db,col,crit)
Returneaza continutul unei singure celule din baza de date db. Celula este situata in coloana col si verifica criteriul crit. Daca nici un articol nu verifica criteriul, se va returna valoarea de eroare #VALUE !, iar daca mai multe articole verifica criteriul, se va returna #NUM !
DMAX(db,col,crit)
Returneaza valoarea maxima a numerelor din coloana col a bazei de date db care verifica criteriul crit
DMIN(db,col,crit)
Returneaza valoarea minima a numerelor din coloana col a bazei de date db care verifica criteriul crit
DPRODUCT(db,col,crit)
Returneaza produsul valorilor din coloana col a bazei de date db care verifica criteriul crit
DVAR(db,col,crit)
Returneaza dispersia estimata a valorilor din coloana col a bazei de date db care verifica criteriul crit. Daca x1, x2,, xn sunt aceste valori, dispersia estimata a valorilor x1, x2,, xn este
D= å(xi  m)2/(n-1), unde m este media aritmetica a valorilor
DVARP(db,col,crit)
Returneaza dispersia calculata a valorilor din coloana col a bazei de date db care verifica criteriul crit. Daca x1, x2,, xn sunt aceste valori, dispersia calculata a valorilor x1, x2,, xn este
D= å(xi  m)2/n, unde m este media aritmetica a valorilor
DSTDEV(db,col,crit)
Returneaza deviatia standard estimata (radacina patrata a dispersiei estimate) a valorilor din coloana col a bazei de date db care verifica criteriul crit
DSTDEVP(db,col,crit)
Returneaza deviatia standard calculata (radacina patrata a dispersiei calculate) a valorilor din coloana col a bazei de date db care verifica criteriul crit
DSUM(db,col,crit)
Returneaza suma volorilor din coloana col a bazei de date db care verifica citeriul crit

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu